Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Przekrwienie nerek czynne

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Czynne przekrwienie nerek spostrzega się w toku ostrych chorób zakaźnych, zaostrzeń przewlekłych chorób zakaźnych, nadto na tle spożywania drażniących pokarmów, zażywania drażniących leków, przewlekłego zatrucia w chorobach przemiany materii, wreszcie w przypadkach czynnego przekrwienia skóry. Przekrwienie czynne nerek bardzo często nie wywołuje żadnych dolegliwości i przebiega zupełnie niepostrzeżenie. Może wszakże być przyczyną bólów w okolicach lędźwiowych, białkomoczu, zwykle nieznacznego, i nawet pojawienia się w moczu odosobnionych krwinek czerwonych. Jako sprawa wtórna większego znaczenia klinicznego nie ma.
Zawał nerki Przyczyna i Anatomia patologiczna. Zawały nerki powstają w razie zamknięcia światła tętniczek nerkowych. Spostrzega się je najczęściej w toku zapalenia wsierdzia, nadto w guzkowatości okołonaczyniowej (perivasculitis nodos«), w przypadkach ucisku tętniczek Zawały bywają częstsze w lewej nerce, gdyż jej tętnica nerkowa od- chodzi od tętnicy głównej brzusznej pod kątem ostrym, w przeciwieństwie do prawej tętnicy nerkowej, odchodzącej pod kątem prawie prostym. Ponieważ tętniczki nerkowe są tętniczkami czynnościowo końcowymi, przeto ich zatkanie wiedzie prawie zawsze do zawałów bezkrwistych (infarctus renis omaemicus s. albus). Zawał może być tylko jeden albo tej zawały są liczne. Zawał przeważnie nie dochodzi do powierzchni nerki, zależnie od tego, że wąski pas kory tuż pod torebką nie ulega martwicy, gdyż nadal jest dość ukrwiony przez tętniczki idące od torebki. Gołym okiem widać na powierzchni nerki czerwoną plamę, wytworzoną przez przekrwione naczynia włoskowate na obwodzie zawału i przez wybroczyny. Na przekroju nerki zawał ma kształt klinowaty ze szczytem, zwróconym ku wnęce nerki, i wyraźnie odcina się od ciemnoczerwonego miąższu nerki. W dalszym przebiegu tkanka obumarła ulega zmianom wstecznym i w miejscu jej rozwija się bliznowaciejąca tkanka łączna. W ten sposób powstaje marskość nerki zawałowa (cirrhosis lenis ab infarcto). Liczne i duże blizny pozawałowe wiodą do znacznego zmniejszenia nerki i do głębokich zaciągnięć jej powierzchni. Objawy. Zawał nerki może przebiegać niepostrzeżenie. Większe zawały wywołują zwykle nagłe, gwałtowne bóle świdrujące lub kłujące w okolicy nerki i krwiomocz. Towarzyszą mu nieraz wstrząsające dreszcze i gorączka. Bóle ograniczają się zwykle tylko do okolicy lędźwiowej i bocznej brzucha, nie rozchodząc się wzdłuż moczowodu, i przeważnie utrzymują się przez kilka dni. W przeciwieństwie do kolki w kamicy nerkowej w przypadku zawału nerki nie bywa parcia na mocz. Rozpoznanie zawału nerki w przypadkach zapalenia wsierdzia nie jest trudne. Za zawałem przemawia tutaj nagły ból w okolicy lędźwiowej i krwiomocz. Rokowanie w zawale nerki, jeżeli sprawa nie jest zakaźna, jest przeważnie pomyślne, gdyż zawał sam przez się nie pociąga za sobą większych zaburzeń. Leczenia osobnego, prócz leżenia w łóżku, zawał nerki nie wymaga. [patrz też: dermatolog warszawa, kardiolog Wrocław, endokrynolog Wrocław ]

Comments Off

W miare postepu sprawy tkanka

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W miarę postępu sprawy tkanka łączna kurcząc się uciska coraz bardziej miąższ nerkowy i wiedzie do jego zaniku. Nerka zmniejsza się, jej powierzchnia staje się ziarnista, na przekroju już nie broczy tak krwią, jak w okresie początkowym. Torebka włóknista, dająca się w pierwszym okresie zdjąć łatwo, schodzi teraz z trudnością. W ten sposób powstaje nerka przekrwienna marska (cirrhosis renum uenostatica s.cuomotica), Objawy. Jednym z najwcześniej szych objawów przekrwienia biernego nerek jest nadmierne moczenie nocne (rujcturia s. polyulia nocturna), polegające na tym, że chory oddaje moczu w nocy więcej niż w dzień. Do tego dołącza się wkrótce zmniejszenie dobowej ilości moczu. Ciężar właściwy moczu wzrasta w związku z upośledzeniem przesączania w kłębkach i z utrzymywaniem się chłonienia przez nabłonki cewek. Natężenie tych zmian bywa różne nawet u tego samego chorego, zależnie od stopnia niewydolności krążenia: zamiast więc 11h litra moczu chory wydziela na dobę 800-500, a nawet 300-200 ml o ciężarze właściwym 1,025-1,030. Mocz staje się coraz ciemniejszy, wysycony, a w spokoju opada w nim obfity strąt ceglasty moczanów (sedimentum laieritium.), Mocz zawiera bardzo często białko od śladów do 2% oraz wzmożoną ilość urobiliny. Ilość białka zależy od stopnia przekrwienia oraz od właściwości osobniczych chorego. W osadzie moczu stwierdza się czasami cylindroidy, wałeczki szkliste i krwinki białe. W razie pęknięcia przekrwionych drobnych naczyń krwionośnych mogą pojawiać się niekiedy także i krwinki czerwone. Zdolność zagęszczania moczu nie ulega zaburzeniu, natomiast zdolność, wydzielania wody oraz chlorków wyraźnie się zmniejsza. W przypadkach znaczniejszego przekrwienia. spostrzega się wzrost mocznika, kwasu moczowego, azotu niebiałkowego w ogóle, a nawet indoksylu w krwi, lecz w stopniu niewielkim. Mocznicy prawdziwej ani zapalenia białkomoczowego siatkówek w przekrwieniu biernym perek nie bywa. Rozpoznanie biernego przekrwienia nerek opiera się na stwierdzeniu przytoczonych wyżej zmian w moczu oraz innych objawów niewydolności krążenia. Trudności mogą powstać w rozstrzygnięciu Przyczyny niewydolności, która spowodowała przekrwienie nerek. Może to być tak choroba narządu krążenia, jak i daleko posunięta choroba nerek wiodąca wtórnie do zmian w narządzie krążenia. Nadciśnienie tętnicze w okresie niewydolności krążenia zdarza się także i w chorobach narządu krążenia drugiej strony w chorobach nerek przebiegających z nadciśnieniem mocz może nie zawierać składników postaciowych nerkowych a ciśnienie tętnicze może obniżyć się, gdy mięsień sercowy ulegnie wybitnemu zwyrodnieniu. Za podstawową chorobą nerek przemawia w tych przypadkach stosunkowo niski ciężar właściwy moczu, pomimo małej dobowej j ego ilości, jasne zabarwienie moczu i rytm cwałowy serca. , Rokowanie w biernym przekrwieniu nerek zależy od tego, czy da się usunąć niewydolność krążenia. Leczenie w biernym przekrwieniu nerek polega na leczeniu stosowanym w niewydolności krążenia i w chorobie podstawowej. [przypisy: integracja sensoryczna, terapia manualna, laryngolog wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »