Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Omalizumab do leczenia przewlekłej idiopatycznej lub spontanicznej pokrzywki AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

S10 w Dodatku Uzupełniającym). W wcześniej określonych analizach podgrup dla pierwotnego punktu końcowego nie można było dokonać żadnej znaczącej interpretacji wyników ani ostatecznych wniosków z powodu zmniejszonych rozmiarów próbek dla tych analiz (dane nie przedstawione).
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane (populacja bezpieczeństwa). Odsetek pacjentów z co najmniej jednym zdarzeniem niepożądanym był podobny we wszystkich grupach terapeutycznych: 61% w grupie placebo, 59% u osób otrzymujących 75 mg omalizumabu, 67% u osób otrzymujących 150 mg omalizumabu i 65% u osób otrzymujących lek. 300 mg omalizumabu (tabela 3 i tabela S7 w dodatkowym dodatku). W trakcie 28-tygodniowego okresu badań odnotowano dziewięć poważnych zdarzeń niepożądanych, z których pięć zgłoszono w grupie otrzymującej 300 mg omalizumabu (6%), dwa w grupie placebo (3%) i po jednym w grupach otrzymujących 75 mg i 150 mg omalizumabu (1% na każdy). Większość działań niepożądanych odnotowano w grupach 150 mg i 300 mg podczas okresu obserwacji, kiedy nie podawano żadnego leku (tabela 3 i tabela S8 w dodatkowym dodatku). Podczas badania nie zgłoszono zgonów ani epizodów wstrząsu anafilaktycznego. Nie stwierdzono poważnych zaburzeń równowagi w żadnej z grup układów narządowych, na które miały wpływ zdarzenia niepożądane, z wyjątkiem bólu głowy, przy czym więcej przypadków zgłaszano w grupie otrzymującej 150 mg omalizumabu niż w grupie placebo. (Dodatkowe informacje na temat informacji na temat bezpieczeństwa znajdują się w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
W badaniu tym stwierdziliśmy, że omalizumab podawany w trzech dawkach 150 mg lub 300 mg w 4-tygodniowych odstępach znacząco zmniejszał objawy, w porównaniu z placebo, u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, którzy pozostawali objawowi pomimo stosowania zatwierdzonych dawek H1- leki przeciwhistaminowe. Istotne i istotne klinicznie efekty obserwowano u pacjentów otrzymujących 150 mg lub 300 mg omalizumabu w zmianie od wartości wyjściowej w tygodniowej ocenie stopnia swędzenia (pierwotny punkt końcowy) i we wszystkich drugich punktach końcowych w 12. tygodniu, z wyjątkiem proporcji dni bez obrzęków naczynioruchowych w tygodniu od 4 do 12 tygodnia w grupie otrzymującej 150 mg leku. Ponadto, profil bezpieczeństwa dla omalizumabu był podobny do wcześniej opisanego u pacjentów leczonych omalizumabem z astmą alergiczną.13,14,27,2828 Jednak większość poważnych działań niepożądanych wystąpiła w grupie otrzymującej najwyższą dawkę (300 mg) produktu leczniczego. omalizumab.
Omalizumab miał początek działania w ciągu tygodnia po rozpoczęciu leczenia w tej populacji pacjentów (Ryc. 2 i Ryc. Mediana czasu do uzyskania odpowiedzi MID w cotygodniowym wskaźniku nasilenia swędzenia była znacznie krótsza w grupie otrzymującej 300 mg omalizumabu (1 tydzień) oraz w grupie otrzymującej 150 mg (2 tygodnie) niż w grupie placebo (4 tygodnie) (tabela 2)
[przypisy: wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie, Upadłość transgraniczna, lewomepromazyna ]
[przypisy: przeglądarka skierowania na leczenie uzdrowiskowe, pediatra na telefon katowice, laryngolog bez skierowania ]

Tags: , ,

No Responses to “Omalizumab do leczenia przewlekłej idiopatycznej lub spontanicznej pokrzywki AD 8”

 1. Klara Says:

  Sama chodziłam z czymś takim

 2. Voluntary Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: akcesoria dla niepełnosprawnych[...]

 3. Sebastian Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 4. Spider Fuji Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do badanie słuchu[...]

 5. Sebastian Says:

  Dużo błonnika, to wkrótce będzie awitaminoza

Powiązane tematy z artykułem: laryngolog bez skierowania pediatra na telefon katowice przeglądarka skierowania na leczenie uzdrowiskowe