Opieka Medyczna
Zdrowie i opieka medyczna

Omalizumab do leczenia przewlekłej idiopatycznej lub spontanicznej pokrzywki AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Pacjenci zgłaszali się raz dziennie na temat zaburzeń snu i codziennych czynności (w skali od 0 do 3, z wyższymi wynikami wskazującymi większą interferencję na każdy pomiar), stosowaniem leku ratunkowego przewidzianego w tabletkach difenhydraminy 25 mg (0 do 9 tabletek) obecność obrzęku naczynioruchowego (tak lub nie), postępowanie w przypadku obrzęku naczynioruchowego i wszelkie kontakty z podmiotem świadczącym opiekę zdrowotną (dodatkowe informacje znajdują się w Dodatkowym dodatku). Zgodność z raportowaniem w dzienniku elektronicznym była oceniana podczas całego badania. Średnie dzienne wyniki (poranne i wieczorne oceny) pod względem ostrości swędzenia i liczby uli były sumowane co tydzień w celu uzyskania UAS7.24 Pacjenci ukończyli wskaźnik jakości życia dermatologii (od 0 do 30, przy czym wyższe wyniki wskazują na gorszą jakość życia i MID od 2,24 do 3,10) 25,26 na początku i w 4, 12 i 28 tygodniu, i Kwestionariusz Jakości Życiowej Chronicznej Pokrzywki (w zakresie od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi gorszą jakość życia) w punkcie wyjściowym oraz w 12 i 28 tygodniu.
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana od wartości wyjściowej do 12 tygodnia w tygodniowych ocenach nasilenia świądu. Wynik 12-tygodniowy obliczono jako sumę uśrednionej dziennej oceny nasilenia świądu z poprzednich 7 dni, a wynik wyjściowy był sumą dziennych ocen nasilenia świądu podczas 7 dni przed randomizacją.
Drugorzędowymi punktami końcowymi, które oceniano w 12 tygodniu, były zmiany w stosunku do wartości wyjściowych w badaniu UAS7 oraz w punktacji dla tygodniowej liczby uli, 24 czas do zmniejszenia się o co najmniej 5 punktów od punktu wyjściowego w tygodniowej ocenie nasilenia świądu (MID), proporcje pacjentów z UAS7 wynoszącym 6 lub mniej (uważane za reprezentujące poprawę w chorobie), liczba pacjentów z tygodniową odpowiedzią MID w ocenie stopnia swędzenia, zmiana od wartości wielkość największego ula, 24 zmianę względem wartości wyjściowej w ogólnym wyniku w Indeksie jakości życia dermatologii oraz odsetek dni wolnych od obrzęków naczynio- wych od 4 tygodnia do 12 tygodnia (dodatkowe informacje w Dodatku uzupełniającym).
Przeprowadziliśmy analizy post hoc odsetka pacjentów, którzy byli wolni od pokrzyw, lub pozbawieni obu uli i swędzenia w 12 tygodniu (z tym ostatnim wskazanym przez UAS7 równym 0) i 13 dodatkowymi wcześniej określonymi analizami podgrup dla pierwotnego punktu końcowego. Ocenialiśmy jako wstępne zmiany punktów końcowych w stosunku do stanu wyjściowego w stosowaniu leku ratunkowego (difenhydraminy) oraz w wyniku w Kwestionariuszu Jakości Życiowej Chronicznej Pokrzywki.
Bezpieczeństwo oceniono na podstawie rejestracji i monitorowania częstości i nasilenia pojawiających się podczas leczenia zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych. Dosłowne opisy zdarzeń niepożądanych zostały zakodowane przy użyciu słownika medycznego dla działań regulacyjnych (wersja 15.0) i przeanalizowane przy użyciu odpowiednich terminów z tezaurusa.
Analiza statystyczna
Oceniając moc do określania skuteczności, przyjęliśmy średnią zmianę od wartości wyjściowej do 12 tygodnia w cotygodniowym wskaźniku nasilenia swędzenia wynoszącym 9 punktów w grupie omalizumabu i średnią zmianę o 3,5 punktu w grupie placebo, ze wspólnym standardowym odchyleniem 6 punktów
[patrz też: propolis, kaolin w kosmetyce, ekrany bezszwowe ]
[więcej w: dawca krwi przywileje, przychodnia diabetologiczna, dyżury aptek malbork ]

Tags: , ,

No Responses to “Omalizumab do leczenia przewlekłej idiopatycznej lub spontanicznej pokrzywki AD 4”

  1. Chuckles Says:

    same kremy nie dawały rady

  2. Monika Says:

    Article marked with the noticed of: ortodonta bielsko[...]

  3. Candy Butcher Says:

    Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

Powiązane tematy z artykułem: dawca krwi przywileje dyżury aptek malbork przychodnia diabetologiczna